شرکت کوره های القائی دماوند، سیستم کنترلی کوره های ذوب القائی با تکنولوژی سری را به صورت کامل ارائه میکند. این سیستم شامل بردهای الکترونیکی ( اندازه گیری ولتاژ و جریان کویل، کنترل توان کوره، تشخیص نفوذ مذاب، اندازه گیری توان و …) و همچنین سیستم کنترل کننده ی PLC قابل استفاده در انواع کوره های القائی میباشد.