ما توانایی تامین با کیفیت ترین سوئیچ های قدرت شامل تریستور، IGBT و دیود که به منزله ی قلب کوره های القائی هستند، را داریم.

عملکرد پایدار و مناسب کوره ی القائی تا حد زیادی وابسته به کیفیت عملکرد این قطعات نیمه هادی است. سوئیچ های ارائه شده توسط این شرکت دارای ابعاد، اشکال و مشخصات نامی گوناگون است.