این شلنگ ها قبل از عرضه به مشتری تحت آزمایشات الکتریکی مختلف قرار میگیرند تا نسبت به پایداری عملکرد آنها اطمینان حاصل شود. شلنگ های ارائه شده توسط این شرکت، دارای کیفیت بالا بوده و در کوتاه مدت دچار ترک خوردگی نمیشود.