انواع قطعات و لوازم مورد نیاز سیستم خنک کاری ارائه میگردد. این ادوات شامل انواع بست های استیل، فلوسوئیچ ، ترموسوئیچ، پرشر سوئیچ و سایر قطعات مورد نیاز در مسیر آب کوره ی القائی ارائه میگردد.