این یوکها از ورق های فولاد الکتریکی  با کیفیت تهیه شده است که در معرض میدان مغناطیسی حداقل تلفات در آن ایجاد میشود. این خاصیت سبب میشود که نسبت به سایر نمونه ها دیرتر داغ شوند.  یوکها در انواع آبخنک و هواخنک در ابعاد سفارشی مشتری برای انواع کوره ها ساخته میشوند. نمونه های مختلفی از یوک های ساخته شده توسط این شرکت در کارخانجات مختلف ریخته گری کشور در حال کار میباشند.