کلید انتخاب بوته

از این نوع کلیدهای قدرت برای انتخاب کردن بوته برای اتصال به منبع تغذیه استفاده میشود. در بسیاری از مواقع لازم میشود که بوته ها از منبع تغذیه جدا شوند. به عنوان نمونه زمانی که جداره نسوز داخلی محفظه ذوب نیاز به تعویض داشته باشد. یا در مواردی که آرایش بوته ها از نوع H&M…