این ترانس ها برای اندازه گیری جریان باس های قدرت استفاده میشوند. ترانس های جریان ارائه شده دارای توان های نامی و فرکانس کاری گوناگون بوده و به دلیل در نظر گرفتن ضرایب حرارتی و طراحی دقیق مهندسی دارای طول عمر بالا هستند و شکل موج جریان را بدون ایجاد تغییر شکل به سیستم کنترلی منتقل میکنند. شکل ظاهری و ابعاد آن قابل سفارش توسط مشتری است.