چگونه عمر جدار خاک نسوز و کویل را در کوره القایی افزایش دهیم؟

هر قدر عمر خاک نسوز در کوره های القائی افزایش یابد، عمر کویل هم زیاد میشود. در نتیجه زمان خواب کوره کم شده، هزینه ی تعمیر و نگهداری کاهش یافته و هزینه ی تولید پایین می آید. بسیاری از کاربران کوره نمیدانند که تعمیر و نگهداری کویل ذوب و جدار نسوز داخل حمام مذاب با…